counter
0 votes
in Top Trends by

hoe heet in de wiskunde het product van gelijke factoren 5 letters ,In de wiskunde wordt het product van gelijke factoren aangeduid met het woord "macht." 

Dit woord bestaat uit 5 letters. Een macht wordt vaak geschreven als een getal gevolgd door een kleine verhoogde letter, die aangeeft hoe vaak het getal met zichzelf wordt vermenigvuldigd.

Bijvoorbeeld:

  • x^2 betekent x vermenigvuldigd met zichzelf, wat resulteert in x * x.
  • a^3 betekent a vermenigvuldigd met zichzelf drie keer, wat resulteert in a * a * a.

Dus, het woord "macht" (power in het Engels) is de term in de wiskunde die wordt gebruikt om het product van gelijke factoren aan te duiden, en het bestaat uit 5 letters.

het antwoord: hoe heet in de wiskunde het product van gelijke factoren 5 letters?

het antwoord:
MACHT

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Welkom bij het wetenschap huis, waar je vragen kunt stellen en antwoorden kunt krijgen van andere gebruikers.

Categories

...